A Coastal Tour

24″ x 24″ Collage & silkscreen on plywood